IV komponenta

IV komponenta IPA se odnosi na razvoj ljudskih resursa i podrazumijeva podršku u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, naučnog i istraživačkog rada i društvenog razvoja. Pravo korištenja sredstava iz IV komponente imaju samo države sa statusom kandidata za članstvo u EU i to nakon usvajanja odgovarajućih strateških dokumenata i decentralizacije sistema upravljanja. Crna Gora je sticanjem statusa kandidata za članstvo u EU, u decembru 2010. stekla pravo na korištenje sredstava IV komponente IPA. Kao i za III komponentu, osnov za korištenje sredstava IV komponente je Operativni program, koji se radi najčešće na dvogodišnjem nivou i sveobuhvatno prikazuje svrhu utroška sredstava IPA kroz određene prioritete, mjere i operacije.

Rad na Operativnom programu otpočeo je u martu 2010. godine i nakon širokog procesa konsultacija na državnom i lokalnom nivou, Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 29. marta 2012. usvojila ovaj dokument kojim je predviđena podrška u realizaciji projekata iz oblasti zapošljavanja, tržišta rada, obrazovanja, istraživanja i socijalne inkluzije. Nakon toga, dokument je usvojen od strane Evropske komisije 18. oktobra 2012.

Ukupna vrijednost Operativnog programa iznosi 6.568.240 € i podijeljena je u odnosu 85% IPA sredstva, 15% nacionalno kofinansiranje, tako da IPA sredstva iznose 5.583.000 €, a nacionalno kofinansiranje 985.240 €.

Glavni cilj ovog Operativnog programa je promovisanje održivog razvoja ljudskih resursa, modernizacija i razvoj sistema obrazovanja za obuke i istraživanja u Crnoj Gori u skladu sa politikom i standardima EU sa posebnim fokusom na zapošljivost mladih, kako bi se Crna Gora pripremila za sprovođenje i upravljanje Kohezionom politikom Unije. Planirana sredstva u okviru komponente IV će se koristiti za sprovođenje projekata u okviru sljedećih prioritetnih osa:

Prioritetna osa I: Efikasne i inkluzivne aktivne mjere zapošljavanja

Prioritetna osa II: Unapređenje znanja, vještina i kompetencija za zapošljivost i konkurentnost

Prioritetna osa III: Unaprijeđenje socijalne inkluzije

Prioritetna osa IV: Tehnička podrška

Akreditacija za decentralizovano upravljanje IPA sredstvima od strane Evropske komisije za IPA komponentu IV dodijeljena je 28. jula 2014. godine. Završna faza procesa pripreme za ovaj program je potpisivanje Finansijskog sporazuma koji je 31. oktobra 2014. potpisan od strane Generalnog direktora Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, a 5. decembra 2014. potpisan od strane nacionalnog IPA koordinatora.

Potpisivanjem Sporazuma stekli su se i formalni uslovi za korišćenje sredstava ove komponente.

Dokumenti:

 

Više o IV komponenti IPA-e
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-pre-accession_en.htm