I komponenta

I komponenta

I komponenta IPA  odnosi se na podršku tranzicijskom procesu i jačanju institucionalnih kapaciteta. I komponenta dostupna je kako državama kandidatima, tako i državama koje su potencijalni kandidati za članstvo u EU. Podrška u okviru I komponente je zamišljena kao tehnička podrška institucijama u reformskim procesima na putu integracije.

Kroz ovakvu vrstu podrške prenose se najbolja iskustva zemalja koje su već prošle kroz proces integracije i sada su punopravne članice EU. U Crnoj Gori se koriste sredstva iz I komponente IPA od 2007. kroz pojedine projekte koji su objedinjeni u programe na godišnjem nivou.

Do sada su u Crnoj Gori sredstva I komponente korištena kroz nacionalne programe: IPA 2007, IPA 2008, IPA 2009, IPA 2010, IPA 2011, IPA 2012 i IPA 2013.

U okviru I komponente IPA za programe 2007-2013, Evropska komisija je kroz 102 nacionalna projekta odobrila preko 165 miliona EUR bespovratne finansijske podrške. Nacionalno kofinansiranje za ove projekte iznosi preko 100 miliona EUR. Ovi iznosi uključuju i doprinos za finansiranje horizontalnog projekta u oblasti nuklearne bezbjednosti i zaštite od zračenja i programa TEMPUS i Erasmus Mundus

Višekorisnički program IPA

Podjela prve komponente IPA je utvrđena članom 72. IPA Implementacione Uredbe Evropske zajednice (br. 718/2007), u kojoj se ističe da se prva komponenta IPA dijeli na nacionalni program i na regionalne i horizontalne programe odnosno višekorisnički IPA program (Multibeneficiary IPA - MB IPA). Glavna razlika između nacionalnog i višekorisničkog IPA programa je u tome što se jedan projekat iz MB IPA programa istovremeno realizuje u više zemalja koje pristupaju EU, dok nacionalni IPA program pruža direktnu podršku određenoj državi. Države korisnice višekorisničkog IPA programa su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Srbija, Kosovo i Turska.

Višekorisnički IPA program se odnosi na zajedničke potrebe zemalja korisnica i teži da postigne ekonomičnost i efikasnost u implementaciji programa. Aktivnosti u okviru ovog programa fokusiraju se na podršku koja zahtjeva regionalnu saradnju među korisnicima, kao što su regionalne strukture, organizacije ili incijative, mreže stručnjaka ili aministrativnih službenika ili se odnosi na probleme prekogranične saradnje.

Projekti iz MB IPA programa se pripremaju centralizovano tj. od strane Evropske komisije, s ciljem promovisanja regionalne saradnje. Programiranje MB IPA programa se zasniva na pripremi projektnih prijedloga i finansijskih prijedloga od strane Evropske komisije. Evropska komisija inicira i priprema nacrt projektnih ideja, na osnovu potreba država regiona i prioriteta sadržanih u višekorisničkom višegodišnjem indikativnom planskom dokumentu. Pripremljeni prijedlozi se dostavljaju državama korisnicama na komentare, nakon čega slijede međusektorske konsultacije unutar generalnih direktorata Evropske komisije. Konačnu odluku o odobravanju prijedloga projekata donosi IPA Komitet u kome su predstavnici zemalja članica. Odluku IPA Komiteta o predloženim projektima prati razmjena pisama kojima zemlja korisnik potvrđuje učestvovanje u datom programu i na taj način odobrava realizaciju projekata u okviru MB IPA programa.

Kroz višekorisničke programe IPA 2007-2013 Evropska komisija sprovodi 125 regionalnih projekata ukupne vrijednosti 746.680.150 € za sve zemlje korisnice.

Zapadnobalkanski investicijski okvir

Zapadnobalkanski investicijski okvir (Western Balkans Investment Framework) oformila je Evropska komisija i međunarodne finansijske institucije, koje predstavljaju vodeće  subjekte u obezbjeđivanju donacija i razvojnih investicija u regionu. Cilj ovog instrumenta je stvaranje veće sinergije između donatora i investitora, kako bi zemlje korisnice iskoristile sredstva na što efikasniji način. U okviru Zapadnobalkanskog investicijskog okvira moguće je predložiti projekte na nacionalnom i regionalnom nivou iz oblasti životne sredine, energetike i energetske efikasnosti, transporta, socijalne oblasti i razvoja malih i srednjih preduzeća. Projekti ovog instrumenta zasnivaju se na podijeljenosti između granta za finansiranje izrade projektne dokumentacije koji dodijeljuje Evropska komisija kroz WBIF i same implementacije infrastrukturnog projekta koja se finansira iz kredita kod jedne od međunarodnih finansijskih institucija.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je zaduženo za koordinaciju procesa programiranja i praćenja sprovođenja svih projekata koji se finansiraju kroz Zapadnobalkanski investicijski okvir. Princip korišćenja sredstava zasniva se na pozivima za dostavljanje predloga projekata. U procesu predlaganja projekta, neohodno je da:

  • Predlagači projekta u fazi pripreme projektne prijave aktivno sarađuju s resornim ministarstvom u određenoj oblasti kako bi se definisala lista prioritetnih projekata u skladu s nacionalnim prioritetima;
  • Predlozi projekata imaju garanciju za finansiranje od strane jedne međunarodne finansijske institucije (Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Savjeta Evrope, Njemačka razvojna banka ili Svjetska banka);
  • Resorno ministarstvo obavi konsultacije s Ministarstvom finansija o planiranju budžeta i iznosu zaduživanja.

Nakon sprovedenih aktivnosti u okviru navedenih faza projektni predlog se dostavlja Kancelariji nacionalnog koordinatora za IPA, odnosno Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija na dalje procesuiranje. Evropska komisija u saradnji s Međunarodnim institucijama ocjenjuje predložene projekte i odobrava finansijska sredstva za pozitivno ocijenjene projekte.

Crnoj Gori je do sada u okviru jedananest poziva Zapadnobalkanskog investicijskog okvira, Crnoj Gori su odobrena 24 nacionalna projekta ukupne vrijednosti 17.448.000 EUR, dok je Crna Gora jedan od korisnika i u 12 regionalnih projekata ukupne vrijednosti 46.534.600 EUR. koji se implementiraju kroz Instrument za infrastrukturne projekte - IPF ili direktno od strane međunarodnih finansijskih institucija (MFI) i korisnika projekata.

Više informacija o instrumentu moguće je dobiti na sajtu: www.wbif.eu


Programi Unije (European Union Programmes)

Programi Unije (European Union Programmes) predstavljaju zajedničke aktivnosti u cilju unapređenja saradnje između država članica EU, u oblastima koje se tiču zajedničkih politika. Iako prvenstveno namjenjeni državama članicama, određeni programi dostupni su u okviru pretpristupne podrške i državama koje se nalaze u procesu evropske integracije. Kroz učešće, države u pretpristupnoj fazi imaju priliku da se upoznaju s modalitetima saradnje u sektorskim politikama EU i iskoriste dostupnu podršku za realizaciju nacionalnih i međunarodnih projekata. U skladu s odredbama Protokola 8 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, specifični uslovi vezani za svaki pojedinačni program definišu se sporazumom koji potpisuju Evropska komisija i Crna Gora. Obzirom da je za učešće u programu neophodno uplatiti godišnji finansijski doprinos, u najvećem broju slučajeva Sporazumom je predviđeno da se određeni procent pomenutih sredstava (od 50% naviše) refundira se iz Instrumenta pretpristupne podrške (IPA). Sprovođenje programa se odvija u centralizovanom sistemu u kojem je Evropska komisija odgovorna za finansijsko upravljanje, pripremu i objavu konkursa, evaluaciju i selekciju dostavljenih ponuda, pripremu i potpisivanje ugovora, kao i praćenje realizacije projekata. U nekim slučajevima, upravljanje je povjereno izvršnim agencijama Evropske komisije, dok finansijski nadzor i reviziju sprovode Komisija, OLAF i Evropski revizorski sud.

Za Crnu Goru učešće u Programima Unije predstavlja značajan korak u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje EU u oblastima nauke, kulture, obrazovanja, zapošljavanja, preduzetništva i inovacija.

Programi Unije omogućavaju aktivno učešće državnih institucija i ustanova, privatnog sektora, nevladinih organizacija i institucija civilnog društva, čime se dodatno snaži njihova uloga u procesu pristupanja EU. Pored toga učešće u ovim programima podstiče institucije da u narednom periodu ulože napore za dodatno unapređenje i očuvanje administrativnih kapaciteta i održavanje kontakata i unapređenje saradnje unutar EU mreža, uspostavljenih kroz učešće u Programima Unije.

Crna Gora je u periodu 2007-2013 učestvovala u sedam Programa Unije za koje je finansijska podrška za plaćanje dijela godišnjeg učešća obezbijeđena iz sredstava Instrumenta pretpristupne podrške (IPA):

1. Sedmi okvirni program EU za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti 2007-2013. (EU SeventhFramework Programme for Research, TechnologicalDevelopment and DemonstrationActivities – FP7);
2. Okvirni program za preduzetništvo i inovacije/Okvirni program za konkurentnost i inovacije (Competitiveness and InnovationFramework Programme / Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP CIP) 2007-2013;
3.
Program podrške ICT politici (Information and Communication Technologies Policy Support Programme ICT PSP);
4.
Kultura 2013 (Culture 2013);
5.
Carine 2013 (Customs 2013);
6.
Evropa za građane (Europe for Citizens Programme);
7.
Program cjeloživotnog učenja (LifelongLearning Programme).

Programi Unije u kojima će Crna Gora učestvovati u periodu 2014-2020, za koje će biti obezbjeđena finansijska podrška iz IPA su:

1. Horizont 2020 (Horizon 2020)

Horizont 2020 će doprinijeti ostvarivanju ključnih ciljeva Evropske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Strategije “Evropa 2020” i podržati stvaranje Evropskog istraživačkog prostora. Program je usmjeren na povezivanje nauke i privrede kroz veću stopu investiranja u istraživanje i primjenu inovativnih riješenja u industriji i malim i srednjim preduzećima. Takođe, ovaj program je usmjeren na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja kroz različite oblasti tehnologija, uključujući i društvene i humanističke nauke.

2. Kreativna Evropa (Creative Europe) 

Kreativna Evropa je novi program EU koji pruža podršku evropskoj kinematografiji, kao i kulturnom i kreativnom sektoru. Neki od ciljeva Kreativne Evrope su podrška organizacijama u kulturi za djelovanje na međunarodnom planu, promocija međunarodne razmjene umjetnika i profesionalaca u kulturi, finansijsko osnaživanje malih i srednjih preduzeća u kulturi, kao i podrška međunarodnim kulturnim politikama koje bi pospješile inovacije i nove poslovne modele.  

3. Erasmus +

Erasmus+ je novi program za obrazovanje, obuku, mlade i sport, koji će promovisati mogućnosti učenja za pojedinice u Evropskoj uniji i izvan nje, saradnju između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, lokalnih i regionalnih vlasti, kao i podršku u procesu reformi politika u zemljama članicama i saradnju sa zemljama koje nijesu dio EU.

4. Cosme

Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća – COSME, ima za cilj jačanje konkurentnosti i održivosti preduzeća Evropske unije, podsticanje preduzetničke kulture i rasta malih i srednjih preduzeća.

5. Evropa za građane (Europe for citizens)

Cilj ovog programa je da se Evropa približi i svojim građanima i da im se omogući veće učešće u procesu odlučivanja i kreiranja evropskih politika. Kroz ovaj program građani imaju mogućnost da se uključe u transnacionalne razmjene i aktivnosti saradnje s organizacijama iz različitih zemalja i tako doprinesu razvoju zajedničkih evropskih vrijednosti.

6. Evropski program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Evropski program za zapošljavanje i socijalne inovacije, podržaće razvoj inovativnih mjere socijalne politike i zapošljavanja, promovisanje mobilnosti radne snage, olakšavanje pristupa mikrokreditima i podsticanje socijalnog preduzetništva.

7. Carine 2020 (Customs 2020)

Program Carine 2020 će podržavati saradnju između nadležnih tijela za carinu u Evropskoj uniji i olakšati umrežavanje, zajedničke aktivnosti i jačanje kapaciteta institucija, a u isto vrijeme će podržati razvoj informatičke infrastrukture kako bi se omogućio razvoj elektronske carine.

8. Fiskalis 2020 (Fiscalis 2020)

Programom Fiskalis 2020 se želi obezbijediti razvoj pouzdanog i funkcionalnog poreskog sistema na unutrašnjem tržištu EU, jačanjem saradnje između država koje učestvuju, njihovih administracija i službenika. Pored toga, program je namijenjen i informisanju i prenošenju iskustava i znanja među zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.

 

Potpisani finansijski sporazumi:

Project Fiches - Višekorisnički program IPA

Tempus