V komponenta

V komponenta IPA podrazumijeva podršku državama kandidatima u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, u cilju njihove pripreme za upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU. Crna Gora je sticanjem statusa kandidata za članstvo u EU, u decembru 2010. stekla pravo na korištenje sredstava V komponente IPA. Međutim, pored sticanja statusa zemlje kandidata, značajni preduslovi za korištenje ovih sredstava je i usvajanje odgovarajućih strateških i programskih dokumenata, kao i ispunjavanje uslova za dobijanje akreditacije za indirektni sistem upravljanja.

Operativna struktura, koju čine Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanje (Ipard agencija), i upravljački i kontrolni sistem, koji čine Nacionalni fond, su uspostavljeni. Takođe, jedan od ključnih dokumenata koji predstavlja osnov za korištenje sredstava opredijeljenih za ovu komponente je Ipard program, čija priprema je u toku i čije usvajanje se očekuje tokom 2015.

Ovom dinamikom, planirano je da Crna Gora operativno počne da koristi sredstva opredijeljena za V komponentu IPA početkom 2016.

Više o V komponenti IPA-e