IPA 2015

Nacionalni godišnji program za 2015

Shodno Indikativnom strategijskom dokumentu Crne Gore za IPA 2014-2020, okvirna vrijednost godišnjeg nacionalnog programa za 2015. (IPA 2015) iznosi 35,5 miliona eura.

Programiranje podrške iz IPA 2015 trajalo je od januara do septembra 2015, u intezivnoj komunikaciji između sektorskih radnih grupa nadležnih za određene sektore, Kancelarije nacionalnog koordinatora za IPA, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Evropske komisije.

Evropska komisija je zvanično usvojila godišnji program za Crnu Goru za 2015. Implementacionom odlukom Komisije C(2015)9050 od 9. XII 2015.

U okviru IPA 2015, za finansiranje su odobrena 4 akcijska dokumenata za dva sektora, ukupne vrijednosti 26.722.815,34 eura (od čega je 25.135.235,00 eura iz sredstava IPA, dok nacionalno kofinansiranje iznosi 1.587.580,34 eura).

Nakon što je Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 15. IX 2016. razmotrila i prihvatila Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o godišnjem nacionalnom programu IPA za Crnu Goru za 2015, nacionalni koordinator za IPA je potpisao sporazum 22. IX 2016. čime je sporazum stupio na snagu.

Treba napomenuti da sastavni dio alokacije IPA 2015 čine i sredstva koja se izdvajaju za Poljoprivredu i ruralni razvoj (IPARD) (5 miliona eura), kao i sredstva za Operativni program Obrazovanje, zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa 2015-2017 (5 miliona eura), koja će biti predmet posebnog finansijskog sporazuma.

Nakon potpisivanja Finansijskog sporazuma u septembru 2016. i uplate prve tranše direktne budžetske podrške za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u decembru 2016, ukazala se potreba za izmjenom akcijskog dokumenta koji se odnosi na direktnu budžetsku podršku, u smislu prilagođavanja određenih indikatora učinka i redefinisanja vremenskog rasporeda uplate tranši finansijske podrške EU. Zbog toga je Ministarstvo evropskih poslova, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova kao korisnika direktne budžetske podrške, 31. V 2017. uputilo Evropskoj komisiji zahtjev za izmjenu Finansijskog sporazuma. Predviđene izmjene Finansijskog sporazuma, osim u dijelu koji se odnosi na promjenu indikatora i raspored uplate tranši, neće dovesti do dodatnih troškova sprovođenja na teret budžeta. Vlada Crne Gore je, na sjednici od 26. X 2017, razmotrila predložene izmjene i prihvatila Adendum Finansijskog sporazuma o godišnjem akcijskom programu za 2015. godinu i ovlastila nacionalnog koordinatora za Ipu da ga potpiše. Adendum Finansijskog sporazuma je potpisan 3. XI 2017. čime je stupio na snagu.