IPA 2016

Programiranje Godišnjeg akcijskog programa za Crnu Goru za 2016. godinu započelo je u prvom kvartalu 2016. godine i, u skladu sa preporukama Evropske komisije, fokusiralo se na podršku za dva sektora koja su prepoznata kao prioritetna u smislu daljeg napretka u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Nakon što je u septembru 2016, u saradnji Crne Gore i Evropske komisije, definisan konačni predlog Godišnjeg akcijskog programa za Crnu Goru za 2016, Evropska komisija ga je zvanično usvojila Implementacionom odlukom C(2016)8226 od 2. XII 2016.

Ukupna vrijednost Godišnjeg akcijskog programa za Crnu Goru za 2016. godinu je 26.544.530 eura. Ovaj iznos uključuje bespovratna sredstva EU u iznosu od 22.948.900 eura i nacionalni doprinos u iznosu od 3.595.630 eura.

U okviru programa podržane 2 akcije – jedna u sektoru Životne sredine i klimatske akcije i druga u sektoru Konkurentnosti i inovacija.

Akcija Jačanje kapaciteta i aktivnosti povezane sa pravnom tekovinom u sektoru Životne sredine i klimatske akcije (doprinos EU 16.000.000 eura, nacionalno kofinansiranje 2.823.530 eura) ima za cilj da pruži podršku Crnoj Gori u usklađivanju sa pravnom tekovinom EU u okviru 27. poglavlja pristupnih pregovora, kao i da poveća administrativne kapacitete kroz institucionalnu izgradnju. Poseban cilj ove akcije je podrška procesu prenošenja zakonodavstva i izgradnje institucionalnog kapaciteta za strateško planiranje, sprovođenje i izvršenje pravne tekovine u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, u skladu sa Nacionalnom strategijom aproksimacije u oblasti životne sredine - NEAS. Ovom akcijom će kroz indirektno upravljanje upravljati Direkcija javnih radova, zajedno s Ministarstvom održivog razvoja i turizma.

Akcija Osnaživanje sektora konkurentnosti i inovacija Crne Gore (doprinos EU 6.948.900 eura, nacionalno kofinansiranje 772.100 eura) ima za cilj da pruži podršku razvoju privatnog sektora i privrede utemeljene na znanju. Pored toga, akcija podržava usklađivanje nacionalnog zakonodavstva i strategija sa pravnom tekovinom EU u ovom sektoru i pružanje naprednih savjetodavnih usluga privatnom sektoru, kao i internacionalizaciju crnogorske privrede. Ova akcija će poboljšati i istraživačku i inovacijsku infrastrukturu dostupnu za mala i srednja preduzeća, kako bi podržala njihov razvoj u tom pogledu. Najzad, u pogledu administrativnih kapaciteta, podrška Ipe će se koristiti za pružanje horizontalne pomoći za razvoj kapaciteta relevantnih institucija uključenih u upravljanje konkurentnošću i inovacijama. Ovom akcijom će kroz indirektno upravljanje upravljati Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija, zajedno s Ministarstvom ekonomije.