Manja slova Veća slova RSS

O Direktoratu za pristupanje EU

U Direktoratu za pristupanje EU vrše se poslovi koji se odnose na: upravljanje procesom pridruživanja i pristupanja Crne Gore EU u dijelu koji se odnosi na redovno praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njenih država članica (u daljem tekstu: SSP), sa jedne strane, i Crne Gore, sa druge strane, kao i koordinaciju i praćenje rada zajedničkih tijela osnovanih SSP-om i učešće u njihovom radu; koordinaciju procesa pristupanja EU koordiniranje saradnje državnih organa sa institucijama, organima i tijelima EU, njenim državama članicama, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja i pristupanja EU; praćenje usklađivanja i napretka u ispunjavanju političkih i ekonomskih kriterijuma za članstvo po poglavljima pravne tekovine EU; koordiniranje aktivnosti na pripremi predloga dokumenata Pregovaračke grupe i radnih grupa po pojedinim poglavljima pregovora; praćenje i analizu glavnih politika EU; saradnja sa institucijama EU i njihovim tijelima, u dijelu svoje nadležnosti, kao i sa državama članicama i njihovim diplomatskim predstavništvima u pogledu pregovora o pristupanju Crne Gore EU i druge poslove iz svog djelokruga.