Manja slova Veća slova RSS

Direkcija za ekonomska i finansijska pitanja i sektorske politike

U Direkciji za ekonomska i finansijska pitanja i sektorske politike vrše se poslovi koji se odnose na: međuresorske pripreme i koordinaciju procesa pregovora sa EU u oblastima koje obuhvataju unutrašnje tržište, konkurenciju, ekonomska i finansijska pitanja, trgovinu, tj. sloboda kretanja robe državna pomoć, javne nabavke, porezi, carine, pravo intelektualne svojine, slobode kretanja radnika, pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, finansijske usluge, sloboda kretanja kapitala, statistika, socijalna politika i zapošljavanje, informatičko društvo i mediji, zaštita potrošača i zdravlja, finansijska kontrola, finansijske i budžetske odredbe; koordinaciju procesa pregovora sa EU u oblasti koja pokriva sektorske politike: poljoprivreda i ruralna politika i ribarstvo, industrijska politika, mala i srednja preduzeća, saobraćajna politika, energetika, telekomunikacije, zaštita životne sredine; izradu izvještaja po zahtjevu Evropske komisije u oblastima koje obuhvataju unutrašnje tržište, konkurenciju, ekonomska i finansijska pitanja, trgovinu i sektorske politike; koordiniranje aktivnosti za potrebe sastanaka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i relevantnihsektorskih pododbora; koordiniranje aktivnosti na pripremi strategijskih dokumenata i prijedloga dokumenata Pregovaračke grupe i radnih grupa po pojedinim poglavljima pregovora; analiza efekata procesa pridruživanja i drugi poslovi iz svog djelokruga.