Manja slova Veća slova RSS

Direkcija za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU

Direkcija za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU ima ulogu centralnog koordinativnog tijela za sve faze pripreme pravne tekovine EU na crnogorskom jeziku a zadužena je za koordinaciju poslova prevođenja, pripreme i razvoja crnogorske verzije pravne tekovine Evropske unije i koordinaciju stručne i pravne redakture i lekture. Takođe, Direkcija je zadužena za unapređenje i kreiranje terminologije; saradnju s institucijama, organima i tijelima Evropske unije u oblasti prevođenja, te saradnju s ministarstvima, drugim državnim organima i institucijama Crne Gore u istoj oblasti.

Priprema pravnih akata Evropske unije na crnogorskom jeziku neophodan je uslov za članstvo. Zbog obima pravnih akata objavljenih u Službenom listu Evropske unije (oko 160 000 stranica uz prosječni godišnji porast od 3.000 do 5.000 stranica) priprema nacionalne verzije pravne tekovine Evropske unije pokazala se kao najveći prevodilački poduhvat za većinu novih država članica Evropske unije.

Imajući u vidu važnost ovog procesa, Evropska unija pomaže Crnoj Gori finansiranjem projekata  koji  obuhvataju i prevođenje pravne tekovine EU sa engleskog na crnogorski jezik uz korišćenje hrvatske verzije pravne tekovine EU. Prvi takav projekat pod nazivom Prevođenje pravne tekovine EU, crnogorskog zakonodavstva i drugih dokumenata iz procesa pristupanja završen je početkom 2017. godine. Cilj ovog projekta  bio je da se prevođenjem primarnog zakonodavstva napravi osnova na kojoj će se graditi cijela struktura i krovni pricipi za pravilno prevođenje cjelokupne pravne tekovine Evropske unije (radne verzije prevoda na crnogorski jezik ugovora o osnivanju i pristupanju EU). Takođe, kroz isti projekat započeto je i prevođenje sekundarnog zakonodavstva EU, prije svega direktiva, regulativa i odluka koje čine najveći dio pravne tekovine EU a na osnovu kojih se vrši i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva. Prevođenje sekundarnog zakonodavstva EU nastavljeno je kroz novi projekat takođe finansiranog sredstvima Ipe.  

U okviru projekta UNDP-a preveden je Lisabonski ugovor. (Lisabonski ugovor - Prečišćena verzija Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije)