Pregled poglavlja O cemu cemo pregovarati
Brosure - 33 poglavlja
Akcioni planovi


Kontakti pregovaračkih i radnih grupa

Glavni pregovarač i članovi pregovaračkih grupa


Aleksandar Andrija Pejović – Državni sekretar za evropske integracije - Glavni pregovarač (Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija);

Kontakt tel. +382 20 225 568; e-mail: aleksandar.pejovic@mep.gov.me


Milivoje Jurišić - Sekretar pregovaračke grupe (Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija);

Kontakt tel. +382 20 241-709; e-mail: milivoje.jurisic@mfa.gov.me

 

Andjelko Lojpur - pregovarač za poglavlja: 25 – Nauka i istraživanja; 26 – Obrazovanje i kultura; 10 – Informatičko društvo i mediji; (Prorektor za nastavu Univerzitet Crne Gore);

Kontakt tel. +382 20 414-205; e-mail: andjelko@ac.me

 

Angelina Živković - pregovarač za poglavlja: 14 – Saobraćajna politika; 15 – Energetika; 21 – Transevropske mreže; (Savjetnik ministra saobraćaja i pomorstva);

Kontakt tel. +382 20 482 189; e-mail: angelina.zivkovic@gov.me

 

Arijana Nikolić - pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika; (v.d. Pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja - tržište rada i zapošljavanje);

Kontakt tel. +382 20 482-464; 234-134; e-mail: arijana.nikolic@mrs.gov.me

 

Nikola Vukićević - pregovarač za poglavlja: 5 - Javne nabavka; 16 - Oporezivanje; 29 - Carinska unija; 32 - Finansijska kontrola u Evropskoj uniji i 33 - Finansijske i budžetske odredbe; (v.d. Generalni direktor Generalnog direktorata za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija);

Kontakt: e-mail: nikola.vukicevic@mif.gov.me

 

Daliborka Pejović - pregovarač za poglavlja: 27 - Životna sredina; 28 - Žaštita potrošača i zdravlja; (Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma,);

Kontakt tel. +382 20 446-500; e-mail: daliborka.pejovic@mrt.gov.me

 

Danijela Stolica - pregovarač za poglavlje: 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj; (v.d. pomoćnik ministra za poljoprivredu),12 –Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13 –Ribarstvo.;

Kontakt tel. +382 20 482-263; e-mail: danijela.stolica@mpr.gov.me

 

Igor Noveljić - pregovarač za poglavlja: 1 - Slobodno kretanje robe; 8 - Konkurencija i 30 - Vanjski odnosi; (Sekretar Ministarstva ekonomije);

Kontakt tel. +382 20 482 113; e-mail: igor.noveljic@mse.gov.me

 

Nikola Fabris - pregovarač za poglavlja: 4 - Sloboda kretanja kapitala; 9 - Finansijske usluge; 17 - Ekonomska i monetarna politika i 18 - Statistika; (Viceguverner Centralne banke Crne Gore za finansijsku stabilnost i platni promet);

Kontakt tel. +382 20 403-111; e-mail: nikola.fabris@cb-cg.org

 

Svetlana Rajković - pregovarač za poglavlja: 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost; (Pomoćnica ministra pravde za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije);

Kontakt tel. +382 20 407-520; e-mail: svetlana.rajkovic@gov.me

 

Vladimir Savković - pregovarač za poglavlja: 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga; 6 - Privredno pravo; 7 - Pravo intelektualne svojine i 20 - Preduzetništvo i industrijska politika; (Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore,);

Kontakt tel. +382 20 481-109; e-mail: vsavkovic@t-com.me

 

Imena i kontakti šefova i sekretara radnih grupa

RG 1 - Sloboda kretanja robe

Šef RG: Nina Vujošević – Pomoćnik ministra ekonomije za razvoj

Kontakt tel. +382 20 482-316; e-mail: nina.vujosevic@mek.gov.me

Sekretar: Tatjana Tomić;

Kontakt tel: +382 20 241-953; e-mail: tatjana.tomic@mep.gov.me

RG 2 - Sloboda kretanja radnika

Šef RG:  Vukica Jelić - Direktorica Zavoda za zapošljavanje

Kontakt tel. +382 20 241-746; 405-297; e-mail: vukica.jelic@zzzcg.me

Sekretar: Damir Šabanović;

Kontakt: +382 20 224-453; e-mail: damir.sabanovic@mfa.gov.meRG 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Šef RG:  Pavle Radovanović - Generalni sekretar Privredne komore Crne Gore

Kontakt tel. +382 20 210-130; e-mail: pradovanovic@pkcg.org

Sekretar: Milena Biro;

Kontakt tel. +382 20 241-953; e-mail: milena.biro@mfa.gov.meRG 4 - Sloboda kretanja kapitala

Šef RG: Marijana Mitrović Mijatović - Direktorica Sektora za istraživanje i statistiku u Centralnoj banci Crne Gore

Kontakt tel. +382 20 403-294; e-mail: marijana.mitrovic@cbcg.me

Sekretar: Milena Biro;

Kontakt tel. +382 20 241-953; e-mail: milena.biro@mfa.gov.meRG 5 - Javne nabavke

Šef RG: Ana Ivanović - Pomoćnik ministra finansija za imovinsko - pravne poslove

Kontakt  tel: + 382 20 248 569; e-mail:  a.ivanovic@mif.gov.me

Sekretar: Milena Biro;

Kontakt tel. +382 20 241-953; e-mail: milena.biro@mfa.gov.me

 

RG 6 Privredno pravo

Šef RG: Goran Nikolić - Savjetnik ministra ekonomije, Sektor za industriju i preduzetništvo

Kontakt tel +382 20 482 302; 482 157; e-mail: goran.nikolic@mek.gov.me

Sekretar: Tatjana Tomić;

Kontakt tel. +382 20 241-953; e-mail: tatjana.tomic@mfa.gov.meRG 7 - Pravo intelektualne svojine

Šef RG: Novak Adžić - Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu

Kontakt tel. +382 20 234 591; 234 592; e-mail: novak.adzic@zis.gov.me

Sekretar: Marko Mrdak;

Kontakt tel. +382 20 241-953; e-mail: marko.mrdak@mfa.gov.meRG 8 - Konkurencija

Šef RG: Zoran Perišić - Pomoćnik ministra ekonomije za unutrašnje tržište i konkurenciju

Kontakt tel: +382 20 247-119; 247-133; 246-481; e-mail: zoran.perisic@mek.gov.me

Sekretar: Marko Mrdak;

Kontakt tel. +382 20 241-953; e-mail: marko.mrdak@mfa.gov.meRG 9 - Finansijske usluge

Šef RG: Ana Vlahović - Savjetnik glavnog ekonomiste u Centralnoj banci Crne Gore

Kontakt tel: +382 20 403-227; e-mail:  ana.vlahovic@cbcg.me

Sekretar: Zorka Kordić;

Kontakt tel. +382 20 244-007; e-mail: zorka.kordic@mfa.gov.me


RG 10 - Informatičko društvo i mediji

Šef RG: Ružica Mišković - Savjetnica u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije

Kontakt tel. +382 20 482 399; e-mail: ruzica.miskovic@mid.gov.me

Sekretar: Melita Rastoder Ljaić;

Kontakt tel. +382 20 224-453; e-mail: melita.rastoder@mfa.gov.meRG 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj

Šef RG: Kristina Lapčević - Savjetnica ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja

Kontakt tel. +382 20 482-283; e-mail: kristina.lapcevic@mpr.gov.me

Sekretar: Velimir Šljivančanin;

Kontakt tel. +382 20 244-007; e-mail: velimir.sljivancanin@mfa.gov.me


RG 12 - Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Zorka Prljević - Direktorica Fitosanitarne uprave

Kontakt tel: +382 20 621-111; e-mail: zorka.prljevic@fu.gov.me

Sekretar: Srđan Ćetković;

Kontakt tel. +382 20 244-291; e-mail: srdjan.cetkovic@mfa.gov.me

 

RG 13 - Ribarstvo

Šef RG: Aleksandar Joksimović - Direktor Instituta za biologiju mora

Kontakt tel. +382 32 334-569; e-mail: aleksandar.joksimovic@ibmk.org

Sekretar: Velimir Šljivančanin;

Kontakt tel. +382 20 244-007; e-mail: velimir.sljivancanin@mfa.gov.meRG 14 - Saobraćajna politika

Šef RG: Zoran Radonjić - Sekretar ministarstva saobraćaja i pomorstva,

Kontakt tel. +382 20 234 179; e-mail: zoran.radonjic@msp.gov.me

Sekretar: Amina Bajrović;

Kontakt tel. +382 20 244-291; e-mail: amina.bajrovic@mfa.gov.me

 

RG 15 - Energetika

Šef RG: Dragica Sekulić - Pomoćnik ministra ekonomije za energetsku efikasnost

Kontakt tel. +382 20 482-185; 482-446; e-mail:  dragica.sekulic@mek.gov.me

Sekretar: Sanja Radović;

Kontakt tel. +382 20 224-453; e-mail: sanja.radovic@mfa.gov.meRG 16 - Porezi

Šef RG: Tatjana Bošković - Savjetnik u Ministarstvu finansija - Sektor za poreski i carinski sistem

Kontakt tel. +382 20 224-265; e-mail: tatjana.boskovic@mif.gov.me

Sekretar: Đorđe Janković;

Kontakt tel. +382 20 244-007; e-mail: djordje.jankovic@mfa.gov.me

 

RG 17 Ekonomska i monetarna unija

Šef RG: Zorica Kalezić – Savjetnik glavnog ekonomiste Centralne banke Crne Gore

Kontakt tel: +382 20 403-294; e-mail:  zorica.kalezic@cbcg.me

Sekretar: Zorka Kordić;

Kontakt tel. +382 20 244-007; e-mail: zorka.kordic@mfa.gov.meRG 18 - Statistika

Šef RG: Gordana Radojević - Direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore-MONSTAT

Kontakt tel: +382 20 230-811; e-mail: gordana.radojevic@monstat.me

Sekretar: Ana Tomković;

Kontakt tel. +382 20 224-453; e-mail: ana.tomkovic@mfa.gov.me

 

RG 19 - Socijalna politika i zapošljavanje

Šef RG: Vesna Simović –Pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja – sektor za rad

Kontakt tel. +382 20 482-474; 234-267; e-mail: vesna.simovic@mrs.gov.me

Sekretar: Damir Šabanović;

Kontakt tel. +382 20 224-453; e-mail: damir.sabanovic@mfa.gov.me

 

RG 20 Preduzetništvo i industrijska politika

Šef RG: Dragan Kujović - Pomoćnik ministra ekonomije za industriju i preduzetništvo

Kontakt tel. +382 20 482-302; 482-157; e-mail: dragan.kujovic@mek.gov.me

Sekretar: Vladana Mitrović;

Kontakt tel. +382 20 224-453; e-mail: vladana.mitrovic@mfa.gov.me

RG 21 - Trans-evropske mreže

Šef RG: Zoran Vukašinović - Načelnik odjeljenja normativno-pravnih poslova u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva

Kontakt tel. +382 20 482 206; e-mail: zoran.vukasinovic@msp.gov.me

Sekretar: Amina Bajrović;

Kontakt tel. +382 20 244-291; e-mail: amina.bajrovic@mfa.gov.me


RG 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Šef RG: Snežana Radović - generalni direktor Generalnog direktorata za evropske poslove u ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija,

Kontakt tel. +382 20 225 568, e-mail:  snezana.radovic@mfa.gov.me

Sekretar: Mitar Đurović;

Kontakt tel. +382 20 243-315; e-mail: mitar.djurovic@mfa.gov.meRG 23 – Pravosuđe i temeljna prava

Šef RG: Branka Lakočević - Pomoćnica ministra pravde za sektor pravosuđa

Kontakt tel. +382 20 407-512; e-mail: branka.lakocevic@mpa.gov.me

Sekretar: Violeta Berišaj;

Kontakt tel. +382 20 244-007; e-mail: violeta.berisaj@mfa.gov.me


RG 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost

Šef RG: Mira Cerović savjetnica ministra unutrašnjih poslova

Kontakt tel. +382 20 241 954; e-mail: mira.cerovic@mup.gov.me

Sekretar: Miloš Radonjic;

Kontakt tel. +382 20 244-007; e-mail: miodrag.radovic@mfa.gov.me

 

RG 25 - Nauka i istraživanje

Šef RG: Smiljana Prelević - Sekretar Ministarstva nauke

Kontakt tel. +382 20 405-303; e-mail:  smiljana.prelevic@mna.gov.me

Sekretar: Marko Mrdak;

Kontakt tel. +382 20 241-953; e-mail: milos.radonjic@mfa.gov.me

 

RG 26 - Obrazovanje i kultura

Šef RG: Mubera Kurpejović - Pomoćnica ministra prosvjete i sporta za visoko obrazovanje

Kontakt tel. +382 20 405 301; e-mail:  mubera.kurpejovic@mps.gov.me

Sekretar: Melita Rastoder Ljaić;

Kontakt tel. +382 20 224-453; e-mail: melita.rastoder@mfa.gov.me

RG 27 - Životna sredina

Šef RG: Ivana Vojinović - Pomoćnica ministra održivog razvoja i turizma za životnu sredinu

Kontakt tel. +382 20 446-232; e-mail:  ivana.vojinovic@mrt.gov.me

Sekretar: Sanja Radović;

Kontakt tel. +382 20 224-453; e-mail: sanja.radovic@mfa.gov.me


RG 28 - Zaštita potrošača i zdravlja

Šef RG: Rada Marković - Pomoćnik direktora uprave za inspekcijske poslova - Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke

Kontakt tel. +382 20 234-462; e-mail: rada.markovic@uip.gov.me

Sekretar: Melita Rastoder Ljaić;

Kontakt tel. +382 20 224-453; e-mail: melita.rastoder@mfa.gov.meRG 29 - Carinska unija

Šef RG: Mitar Bajčeta - Savjetnik u Ministarstvu finansija

Kontakt tel. +382 20 225-619; e-mail:  mitar.bajceta@mif.gov.me

Sekretar: Đorđe Janković;

Kontakt tel. +382 20 244-007; e-mail: djordje.jankovic@mfa.gov.me

 

RG 30 - Vanjski odnosi

Šef RG: Goran Šćepanović - Pomoćnik ministra ekonomije za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa  inostranstvom

Kontakt tel. +382 20 482-241; 234-596; 482-374; e-mail: goran.scepanovic@mek.gov.me

Sekretar: Jelena Leković;

Kontakt tel. +382 20 244-291; e-mail: jelena.lekovic@mfa.gov.me

 

RG 31 - Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Šef RG: Vladimir Radulović - Državni sekretar za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija,

Kontakt tel. +382 20 224-751; e-mail: vladimir.radulovic@mfa.gov.me

Sekretar: Milena Šofranac;

Kontakt tel. +382 20 224-803; e-mail: milena.sofranac@mfa.gov.me

 

RG 32 - Finansijski nadzor

Šef RG: Ana Krsmanović - Pomoćnica ministra finansija za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru

Kontakt tel. +382 20 225-720; e-mil: ana.krsmanovic@mif.gov.me

Sekretar: Aleksandar Nikčević;

Kontakt tel. +382 20 241-953; e-mail: aleksandar.nikcevic@mfa.gov.meRG 33 - Finansijske i budžetske odredbe

Šef RG: Miodrag Radonjić - v.d. Direktora direktorata za državni trezor-Ministarstvo finansija

Kontakt tel. +382 20 243-274; e-mail: miodrag.radonjic@mif.gov.me

Sekretar: Vladana Mitrović;

Kontakt tel. +382 20 224-453; e-mail: vladana.mitrovic@mfa.gov.me

Rubrika: Pregovori o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji / Struktura za pregovore