Pregled poglavlja O cemu cemo pregovarati
Brosure - 33 poglavlja
Akcioni planovi


Pregovaračka grupa

Pregovaračka grupa zadužena je za stručni i tehnički nivo pregovora s institucijama i državama članicama Evropske unije, po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine Evropske unije.

Pregovaračka grupa razmatra i utvrđuje predloge pregovaračkih pozicija i za svoj rad odgovara šefu Državne delegacije i Vladi. Pregovaračka grupa vrši poslove u skladu sa smjernicama i instrukcijama šefa Državne delegacije. Pregovaračka grupa šefu Državne delegacije i Vladi podnosi izvještaje o stanju pregovora nakon svakog sastanka međuvladine konferencije, kao i posebne izvještaje, ukoliko to šef Državne delegacije i Vlada zatraže.

Pregovaračku grupu čine:

 1. glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović;
 2. zamjenici glavnog pregovarača;
 3. članovi Pregovaračke grupe zaduženi za pojedina poglavlja pregovora – pravne tekovine Evropske unije
  Svetlana Rajković, pomoćnik ministra pravde – pregovarač za 23. Pravosuđe i temeljna prava i 24. Pravda, sloboda i bezbjednost
  Nikola Vukićević, pomoćnik ministra finansija – pregovarač za 5. Javne nabavke, 16. Poreze, 29. Carinsku uniju, 32. Finansijski nadzor i 33. Finansijske i budžetske odredbe.
  Anđelko Lojpur, profesor na univerzitetu Crne Gore – pregovarač za 25. Nauka i istraživanje, 26. Obrazovanje i kultura i 10. Informatičko društvo i mediji.
  Nikola Fabris, glavni ekonomista Centralne banke Crne Gore – pregovarač za 4. Sloboda kretanja kapitala, 9. Finansijske usluge, 17. Ekonomska i monetarna unija, 18. Statistika.
  Vladimir Savković, prof. dr. na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore – pregovarač za 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 6. Privredno pravo, 7. Pravo intelektualne svojine, 20. Preduzetništvo i industrijska politika.
  Igor Noveljić, sekretar Ministarstva ekonomije – pregovarač za 1. Sloboda kretanja robe, 8. Konkurencija, 30. Vanjski odnosi.
  Arijana Nikolić, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja – pregovarač za 2. Sloboda kretanja kapitala, 19. Socijalna politika i zapošljavanje.
  Daliborka Pejović, sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma – pregovarač za 28. Zaštita potrošača i zdravlja, 27. Životna sredina
  Danijela Stolica, pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja – pregovarač za 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13. Ribarstvo.
  Angelina Živković, savjetnica ministra saobraćaja i pomorstva – pregovarač za 14. Saobraćajna politika, 15. Energetika i 21. Trans-evropske mreže.
 4. šef Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji i
 5. sekretar Pregovaračke grupe Milivoje Jurišić.

 

Sekretarijat Pregovaračke grupe

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
Stanka Dragojevića 2
81000 Podgorica
Tel: +382 (0)20 225 568
Fax: +382 (0)20 225 591