Pregled poglavlja O cemu cemo pregovarati
Brosure - 33 poglavlja
Akcioni planovi


Sekretarijat Pregovaračke grupe

Sekretarijat Pregovaračke grupe koordinira zadatke i poslove koji proizlaze iz pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, priprema analitički pregled i ocjenu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i izrađuje izvještaje o toku analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije, kao i izvještaje o toku pregovora. Takođe, Sekretarijat vrši tehničku obradu i priprema osnovu za rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima, tehničku pripremu predloga pregovaračkih pozicija, pripremu sastanaka Državne delegacije i Pregovaračke grupe i koordinira korišćenje baze podataka za praćenje pregovora. Sekretarijat vrši i druge administrativno-tehničke poslove u vezi s pregovorima prema nalogu glavnog pregovarača i sekretara Pregovaračke grupe.

Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Pregovaračke grupe, koga na predlog šefa Državne delegacije i uz saglasnost glavnog pregovarača imenuje i razrješava Vlada.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 28. VI 2012. imenovala Milivoja Jurišića , a od 5. IX 2014. Miodraga Radovića za sekretara Pregovaračke grupe

Sekretarijat Pregovaračke grupe

Stanka Dragojevića 2
81 000 Podgorica
Tel: +382 (0)20 241 709
Fax: +382 (0)20 225 591


Kontakt osobe u MVPEI za poglavlja pregovora:
Milodrag Radović
sekretar Pregovaračke grupe


1. Sloboda kretanja robe - Tatjana Tomić
2. Sloboda kretanja radnika - Srđan Ćetković
3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga - Amina Bajrović
4. Sloboda kretanja kapitala - Aleksandar Nikčević
5. Javne nabavke - Matija Jovićević
6. Privredno pravo - Tatjana Tomić
7. Pravo intelektualne svojine - Marko Mrdak
8. Konkurencija - Marko Mrdak
9. Finansijske usluge - Miloš Vujović
10. Informatičko društvo i mediji - Melita Rastoder
11. Poljoprivreda i ruralni razvoj - Velimir Šljivančanin
12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor - Srđan Ćetković
13. Ribarstvo - Velimir Šljivančanin
14. Saobraćajna politika - Amina Bajrović
15. Energetika - Sanja Radović
16. Porezi - Vladana Mitrović
17. Ekonomska i monetarna politika - Aleksandar Nikčević
18. Statistika - Ana Tomković
19. Socijalna politika i zapošljavanje - Jelena Filipović
20. Preduzetništvo i industrijska politika - Vladana Mitrović
21. Transevropske mreže - Amina Bajrović
22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata - Bojan Vujović
23. Pravosuđe i temeljna prava - Violeta Berišaj
24. Pravda, sloboda i bezbjednost - Miloš Radonjić
25. Nauka i istraživanje - Marko Mrdak
26. Obrazovanje i kultura - Melita Rastoder
27. Životna sredina - Sanja Radović
28. Zaštita potrošača i zdravlja - Jelena Filipović
29. Carinska unija - Miloš Vujović
30. Vanjski odnosi - Jelena Leković
31. Vanjska, bezbjednosna iodbrambena politika - Jelena Leković
32. Finansijski nadzor - Aleksandar Nikčević
33. Finansijske i budžetske odredbe - Vladana Mitrović